Закон за Оръжията в България

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 17.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г.изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г.изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г.изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г.изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.изм. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г.изм. и доп. ДВ. бр.100 от 24 Ноември 2020г.

............................................................................................................

 

 

 

Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде преработено, така че да произведе, изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите, когато е:
1. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) направено трайно негодно за употреба чрез дезактивиране, при което всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са в състояние на необратима нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3;
2. проектирано за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за умъртвяване на животни, за риболов с харпун или е предназначено за промишлени или технически цели и може да се използва единствено за тази цел;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) оръжие, произведено до 31 декември 1900 г. и е:
а) преднозарядно, или
б) с разделно зареждане, или
в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум;
4. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) реплика на оръжие по т. 3, която има външен вид на огнестрелно оръжие, но е произведена по такъв начин, че не може да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Всеки предмет с външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е изработен от материал, позволяващ този предмет да бъде така преработен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Всяко устройство, което е проектирано за употреба само на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия и което е преработено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Огнестрелно оръжие е и копие на оръжие по ал. 2, т. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с издаване на констативен протокол и маркиране на оръжието от лицата по чл. 133 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3 и със сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Неогнестрелни оръжия са пневматични и предупредителни и сигнални оръжия.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, с цел гарантиране, че същите не може да бъдат преработвани така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се определят с акт по чл. 10а, параграф 3 от Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ, L 137/22 от 24 май 2017 г.), наричана по-нататък "Директива (ЕС) 2017/853". Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от производителя.
(9) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) Техническите спецификации за огнестрелното оръжие с ограничено действие трябва да гарантират, че същите не могат да бъдат преработени така, че да произведат изстрел с куршум или снаряд чрез действие на взривно вещество с боеприпас, различен от този, за който са проектирани и произведени. Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от производителя.
...................................................................................................................................................................................
Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3 не се изисква издаването на разрешение за придобиване.
....................................................................................................................................................................................
Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) (1) Лицата по чл. 56, ал. 1 - 3 могат да съхраняват копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, без да е необходимо да им се издава разрешение за съхранение.
(2) Лицата по чл. 56, ал. 1 - 3 могат да използват копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3 за културни цели, възстановки или спортни дейности след получаване на разрешение за носене и употреба, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по постоянен адрес на лицето.
......................................................................................................................................................................
§ 68. (1) Лицата, придобили до влизането в сила на този закон копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, уведомяват за това началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) Лицата, придобили до влизането в сила на този закон копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, може да участват с тези оръжия при възстановки на исторически събития и спортни мероприятия след получаване на разрешение за съхранение, носене и употреба за културни цели или спортни дейности по реда на глава четвърта. В тези случаи лицата могат да придобиват до 1000 грама димен барут и 500 броя капсули.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) Копията на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, употребявани за културни цели, се обезопасяват само при наличие на конструктивна възможност за това.