Закон за Оръжията в България

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 17.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г.изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г.изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

............................................................................................................

 

 

 

Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.

(2) Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе, изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите, когато е:

1. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) направено трайно негодно за употреба чрез деактивиране, при което всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3;

2. проектирано за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за умъртвяване на животни, за риболов с харпун или е предназначено за промишлени или технически цели и може да се използва единствено за тази цел;

3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) оръжие, произведено преди 1 януари 1900 г. и е:

а) преднозарядно, или

б) с разделно зареждане, или

в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум;

4. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) копие на оръжие по т. 3, ако не е предназначено да произведе изстрел с боеприпас с бездимен барут.

(3) Всеки предмет с външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е изработен от материал, позволяващ този предмет да бъде така видоизменен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с констативен протокол, издаден от лицата по чл. 133 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3.

(5) Неогнестрелни оръжия са пневматични и газови и сигнални оръжия.